header4

Az Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Szövetsége megalakulásának (1997-1998) körülményei a múlt század 90-es éveinek második felében azzal jellemezhetőek, hogy gyors növekedésnek indult a civil szerveződések száma országosan és a kerületünkben is. Az 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról kinyilvánította, hogy mindenkit megillet a szervezkedési szabadság. A törvény alapvető szabadságjog színvonalára emelte szervezetek, illetve közösségek létrehozását, az azokban való önkéntes részvételt. Mintegy félévszázados szünet után, a szervezkedési szabadság légkörében egyre több civil szervezet jött létre. Nem voltak tapasztalataik, megtartó hagyományuk, nem volt egymással kapcsolatuk. Ezért a mindennapi gondjaik megvitatása érdekében, az eredményesebb fellépésük céljából, az összefogás célszerűségének felismerés okán hét civil szervezet megalapította az Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Szövetségét. Érdemes név szerint is megemlíteni őket: Erzsébetvárosiak Klubja, Erzsébetvárosi Polgárőrség, Fővárosi Közmunka Egyesület Erzsébetvárosi Szervezete, Kreatív-Optimista Klub, Madách- Sétány Egyesület, Magyarországi Cigányok Kisebbségi és Nemzetiségi Demokratikus Szövetsége, MSZOSZ VII. kerületi Nyugdíjas Alapszervezete. Egy év múlva számuk jóval túlnőtt az egy tucatnyin. Azóta is efölött van a tagszervezetek száma, ingadozás annyiban figyelhető meg, hogy hol többel, hol kevesebbel haladja meg ezt a taglétszámot.

A Szövetségbe tömörült civil szervezetek megtartják önállóságukat és függetlenségüket. Nem hoznak kötelező határozatokat. Összefogásuk és szövetkezésük azt a célt szolgálja, hogy a kerület lakosságát és a civil szervezetek mögött álló társadalmi csoportokat érintő kérdésekben véleményt cseréljenek és egyeztetett álláspontot kialakítva törekedjenek ezek képviseletére. Az állampolgárok alulról kezdeményezett szervezkedése és akár a közügyekben való részvételük joga egyike azoknak a demokratikus alapelveknek, amelyet az Európa Tanács valamennyi tagállama elfogadott. Ennek az állampolgári jognak a gyakorlására, a közfeladatok ellátásában való részvételre nagyobb esély van, ha az egyes civil szervezetek nem egymástól elszigetelten, gyakran egymásról nem is tudva próbálnak a nehézségeikkel megküzdeni, hanem egyeztetve és tevékenységüket összehangolva.

A Szövetség megalakulásakor székhelyként az Almássy tér 6. szám alatti ún. Szabadidő Központ szolgált, majd 2003. június 19-én, egy csütörtöki napon adták át aKözösségi Házat,a Wesselényi utca 17. szám alatt, ahova átköltözött a Szövetség.Ez az átadás a hely szellemének is megfelelt, mert a kerület egyik legszebb épületeinek egyikét eredetileg is közösség térként emelték a hajdani Cipész Ipartestület tagjai, az utcai homlokzatán megörökített dátum szerint 1905-ben.

Talán az első jelentősebb közéleti fellépése volt a Szövetségnek, amikor a kerületi címertervet akarta az akkori vezetés, 2000-ben rövid úton elfogadtatni. Egy közösség jelképalkotása lassú, demokratikus folyamatot igényel, ha azt akarjuk, hogy a tagjai magukénak érezzék és azonosulni tudjanak vele. Nem mellékesen a jelképalkotáskor szem előtt kell tartani a címertan (heraldika) tudományos követelményrendszerét is. Ezért a Szövetség nem a kerületi jelképtervek minősítéséhez szólt hozzá, hanem a lakosság szempontjából sarkalatos kérdésben, a demokratikus véleménynyilvánítás lehetőségéért szállt síkra – eredményesen.

A Szövetség egyöntetű véleményt alakított ki a kerületben, a Szövetség utca 30/a szám alatti ház falán lévő, Ladislav Novomesky publicista és politikus tiszteletére felrakott emléktábla megítélésében. Ebben az volt a meghatározó, hogy a felvidéki magyarság II. világháború utáni kollektív jogfosztásában és meggyötrésében L. Novomesky magas politikai tisztségeiben kiemelkedő szerepet játszott.

Az illusztrációként kiragadott példák jellemzői a Szövetség elhívatottságának, a helyi közéletben vállalt szerepének, a civil szervezetek - rajtuk keresztül a lakosság - érdek- megfogalmazásában és -képviseletében játszott pártsemleges, civil politikai tevékenységének.

 

Küldetésnyilatkozat

(misszió)

 

A küldetésnyilatkozat, vagy nevezhetjük átfogó célnak is, az Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Szövetségének azt az alapfeladatát határozza meg, amelynek teljesítése érdekében meghatározzuk az alapvető céljainkat. Ezek iránytmutatnak a cselekvéshez és tisztázzák azt, hogy mi a dolgunk és mit akarunk elérni.

Erzsébetváros lakosságának rétegződéséből adódó érdeksokfélesége azt a feladatot jelenti az Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Szövetsége számára, hogy elősegítse ezek megfogalmazását (érdekartikuláció) és érvényesítését a nemzeti és az általános emberi értékek alapján, a helyi választott politikai döntéshozókkal együttműködve és a rájuk gyakorolt civil nyomással (média, civil közbenjárás, közvélemény mozgósítása, stb.) és szelíd kommunikációval (párbeszéd, vélemény és nézőpont tisztázása, érdeksérelem megfogalmazása, stb.) a kerületi lakosság javára és új minőségű városi közösség formálása érdekében.

Budapest 2008. október